Quality certification

Bột Mì Đại Phong đạt được các chứng nhận chất lượng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, ISO 22000:2005, HALAL,...

Chứng nhận HALAL
Chứng nhận HALAL

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - FSSC 22000
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - FSSC 22000

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - FSSC 22000 vi
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - FSSC 22000

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - ISO 22000:2005
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - ISO 22000:2005

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - ISO 22000:2005 vi
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - ISO 22000:2005